ANBI

De Stichting Behoud Sint Martinuskerk Geulle is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg een Culturele ANBI. Als zodanig zijn wij verplicht een aantal gegevens openbaar te maken. Deze zijn hier bij elkaar gebracht. 

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Behoud Sint Martinuskerk Geulle is het  kerkbestuur van de Sint Martinusparochie ondersteuning te verlenen bij het onderhoud, de instandhouding en de restauratie van het kerkgebouw en zijn interieur met alles wat daartoe behoort in de ruimste zin des woorden.

Uitgangspunt is enerzijds het bijeenbrengen van de benodigde middelen voor restauratie dan wel groot onderhoud van de kerk. Daarnaast dient het gebouw in een dermate goede staat van onderhoud te verkeren dat het voor culturele evenementen kan worden gebruikt.

Alle beschikbare gelden zijn, in ieder geval voor meer dan 90%,  bestemd voor het doel zoals omschreven in de oprichtingsakte. Met nadruk wordt gesteld dat de stichting geen winstoogmerk kent.

Voor meer info over de doelstelling, zie het beleidsplan (zie onder).

Contactgegevens

J.H.M. Janssen (secretaris)
Hulserstraat 41, 6243 BL Geulle.
steunmartinus@gmail.comwww.sintmartinusgeulle.nl

RSIN / fiscaal nummer

857.524.793

KVK-nummer

686.26.355

Bankrekening

NL64 RBRB 0956  2965 64

Bestuur & beloningsbeleid

Voorzitter: M.H.N.M. Muris (voormalig huisarts te Neerbeek)
Secretaris: J.H.M. Janssen
Penningmeester: W.J.H. Dolmans (voormalig directielid bank)
Bestuurslid: C.J.J.S Majoor (voormalig burgemeester van o.a. Meerssen)
Bestuurslid: E.M.J. Heusschen (vicevoorzitter kerkbestuur)

Bestuurders van de stichting zetten zich vrijwillig in voor het doel waarvoor deze stichting is opgericht. Zij genieten geen beloning van de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Bestuursleden doen afstand van een eventuele vrijwilligersvergoeding.

Beleidsplan

Klik hier om het vigerende beleidsplan te lezen.

Financieel jaarverslag

Klik hier om het financieel jaarverslag over 2019 te lezen.

Klik hier om het financieel jaarverslag over 2018 te lezen.

Klik hier om het financieel jaarverslag over 2017 te lezen.